ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกประจำอำเภออ่าวลึก จากความคิดริเริ่มของ นายวุฒิ เลาหบรรจง ศึกษาธิการอำเภออ่าวลึกในสมัยนั้น ร่วมกับนายอำเภอ ข้าราชการและประชาชนในอำเภออ่าวลึก โดยเสนอเรื่องจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2510 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2511 และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โดยมีจำนวนนักเรียนรุ่นแรก 55 คน เนื่องจากเป็นปีแรก ที่เปิดทำการสอนจึงยังไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัยเรียนที่โรงเรียนอ่าวลึกเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้มี นายดวล ดำดี เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่ออาคารเรียนหลังแรกสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนในที่ปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2512

ในปีพุทธศักราช 2521 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา

ปีกาารศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา