การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานรัฐ ปะจำปี 2566 (ITA Online 2023)

ข้อ
หัวข้อประเมิน
เอกสารข้อมูล / Link ที่เผยแพร่
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A
O9
Social Network
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18
E-Service
O19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน