ดาวน์โหลดไฟล์

ลำดับ
ชื่อไฟล์
กลุ่มงาน
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน (หน้าเดียว)
งานวิชาการ
2
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5บท)
งานวิชาการ
3
เอกสารระบบเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2566)
งานวิชาการ
4
แบบฟอร์มการจับคู่นิเทศ 2566
งานวิชาการ
5
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ปีการศึกษา 2566
งานวิชาการ
6
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
งานบุคคล
7
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
งานบุคคล
8
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
งานบุคคล
9
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ตำแหน่ง ครู (ทุกสังกัด)
งานบุคคล
10
รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report: SAR)
ปีการศึกษา 2566
งานวิชาการ