กลุ่มสาระฯภาษาสังคมศึกษาฯ

พิมพ์

นางอารีย์ ใสดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมยศ อ่าวลึกเหนือ

นางวิลาวัลย์ พรหมแก้ว

นางสาวอริสรา ทวีศรี

นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์

นายวิษณุ ช่วยบำรุง

 

นางสาวจุฑามาศ หนูนุ้ย 

นางสาวศิริลักษณ์ หนูเอียด 

นางสาวจิราภรณ์ บุตรเหล่

นางสาวโยธกา บุญมา

นางสาวอรวรรณ พจนานนท์

นางสาวสุวดี จูฑามาตย์

นางสาวธาวิตา โชติกมาศ 

นายสุทธิพันธ์ ทองล้วน