กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พิมพ์

นางนิรัติศัย หาญชูวงศ์สกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิไลพร เริงสมุทร

 

นางสาวอัจฉริยา หาญชูวงศ์สกุล 

นางสาววราภรณ์ ดอกรักษ์

นายสามารถ หมันการ

นางสาวเพียงฤทัย เทพอักษร

 

นางปัทมา พลายด้วง

นางสาวสุวรรณลี ตามชู

นางสุกัญญา ปานมาศ

นางสาววารี ปุสสะ

นางสาววัลภา บุตรเหม

นางสาวนภสิริ ภู่อมร

นางกนกวรรณ คงทอง

นางสาวศดานันท์ จันทร์คง 

นายอดิศักดิ์ สายวารี 

นางอุษณี  บุญทิพย์

 

นางสาวฐานิยา  ทิมขำ