กลุ่มสาระฯศิลปะฯ

พิมพ์

นายสุรินทร์ จันทร์ศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

นางโชติมา เถาว์อั้น


นายชำนิ บุญถึงจิตต์

นายคฑายุทธิ์ เกษศิริ

นายปุณมนัส ทองด้วง

นางอลิษา กัณหกุล

 

นายธเนศ เรืองสกุล 

นางสาวอาเฟียต สัตยดำรง 

 

นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียน