ประกาศโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SME)

พิมพ์