วันที่   2   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมการสอบ N-NET (กศน.)  20  น.ส.กมลชนก ศักดิ์แก้ว