วันที่   5   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ห้องคณะกรรมการคุมสอบ N-NET (กศน.อ่าวลึก)  20  ว่าที่ร.ต.จักรพันธ์ ชูกลิ่น