วันที่   4   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ N-NET (กศน.อ่าวลึก)  20  ว่าที่ร.ต.จักรพันธ์ ชูกลิ่น