วันที่   26   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ใช้ห้องเกียรติยศ เพื่อจัดอวยพรวันเกิดให้ครูและบุคลากรที่เกิดในเดือนมกราคม 2566  20  นางสาวสุจิรา พรหมสมบัติ
ห้องประชุมยวนทอง 13.00-12.00   - ประชุมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เริ่มประชุม เวลา 15.00 น -16.00 น.  15  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์