วันที่   25   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 13.00-16.30   - ขอใช้ห้องโสตเพื่อประชุมระเบียบวินัยนักเรียน เวลา 15.00 น.  120  น.ส.สุจิรา พรหมสมบัติ