วันที่   24   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมยวนทอง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  15  นางสาวโสวภา ปวิธชาติ