วันที่   3   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสิ่งที่ต้องใช้คือ 1.เครื่องเสียง 2.โปรเจคเตอร์ 3.ไมค์โครโฟน  261  น.ส.ขวัญประภา แก้วแสวง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมสหกรณ์  20  น.ส.กมลชนก ศักดิ์แก้ว