วันที่   21   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุม 08.30-16.30   - การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน (แก้ดาว) 1.สีทาอัฒจันทร์ 2.แปนงลวดขัดสี 3.เลื่อย 4.กรรไกรตัดกิ่งไม้ 5.ถุงใส่ขยะ 6.จอบ 7.ไม้กวาดก้านมะพร้าว 8.ไม้กวาด 9.ที่โกยขยะ 10.บุ้งกี้ 11.ถุงดำ 12.อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ใช้อุปกรณ์ในวันที่ 21 - 22 มกราคม  120  นางสาวสุจิรา พรหมสมบัติ