วันที่   27   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-16.30   - แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 จากพาณิชยการ การบริบาล สิ่งที่ต้องใช้คือ 1.เครื่องเสียง 2.โปรเจคเตอร์ 3.ไมค์โครโฟน  261  นางสาวขวัญประภา แก้วแสวง