วันที่   10   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - เพื่อประชุมเตรียมงานวันครู ขอใช้อุปกรณ์ ดังนี้ - ชุดแก้วกาแฟ 20 ชุด - กาน้ำร้อน 2 ลูก - กาต้มน้ำร้อน 1 ลูก  ู20  นางสาวสุจิรา พรหมสมบัติ