วันที่   16   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ต้อนรับประธานและคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครู 2566  30  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์
หอประชุม 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมวันครู 2566  600  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์
อาคารอินทนิล 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะครูที่มาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2566  600  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์