วันที่   15   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ต้อนรับประธานและคณะกรรมการวันครู กิจกรรมแข่งขันกีฬา  30  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์
หอประชุม 08.30-16.30   - แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลวันครู 2566  100  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์
อาคารอินทนิล 08.30-16.30   - รับรองคณะครูเข้าร่วมแข่่งขันกีฬาวันครู 2566  100  นางสาวอนงค์รัตน์ ไชยเชาวน์