วันที่   20   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องโสตทัศนศึกษา 08.30-12.00   - แนะแนวการศึกษาต่อ ม.6 สิ่งที่ต้องใช้คือ 1.เครื่องเสียง 2.โปรเจคเตอร์ 3.ไมค์โครโฟน  261  นางสาวขวัญประภา แก้วแสวง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - งานรับนักเรียน หัวหน้างานรับนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานแนะแนว คณะกรรมการรับนักเรียน  20  นางสาวอรุณี กุลบุตร
หอประชุม 08.30-12.00   -  - ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมต้อนรับตรุษจีน ณใต้อาคาร 6 และขอใช้ ดังนี้ 1.โซฟาสำหรับผู้บริหาร และเก้าอี้สำหรับ 30 ตัว 2. ชุดชากาแฟ จำนวน 20 ชุด 3. เครื่องเสียงและไมค์  500  นางสาวนภสิริ ภู่อมร