วันที่   10   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุม 08.30-16.30   - จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน -โปรเจคเตอร์พร้อมจอ -เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ -ชุดกาแฟรับแขก 20 ชุด -หม้อต้มน้ำร้อน -โซฟา สำหรับวิทยากร หมายเหตุ กรณีเด็กไม่พอในหอประชุม ต้องให้ไปใช้งานใต้ถุนโรงยิม และใต้ถุนอาคาร 6  401  นางพัทธนันท์ อนันทะยะ