วันที่   6   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชงโค 13.00-16.30   - จัดกิจกรรมวันรพี บรรยายพิเศษทางด้านกฎหมาย  80  นายวิษณุ ช่วยบำรุง